Browsing: Voice of Customer

Knowledge
0

การอบรม Call Center เพื่อพัฒนา Contact Center

การอบรม Call Center เพื่อพัฒนา Contact Center หลายคนถ้าจำกันในในอดีต การขายโทรศัพท์มือถือจะถูกเก็บไว้ในตู้ที่มีกุญแจล็อกเป็นอย่างดี ลูกค้าไม่กล้าที่จะไปบอกพนักงานขายเพื่อให้เปิดตู้ที่เก็บและมาทดลองเล่นกัน Apple เป็นเจ้าแรกที่เปิด iStudio ที่ได้สร้าง concept ใหม่ในการที่มีโต๊ะที่เรียกว่า…

Knowledge
0

ระบบงานรับฟังเสียงของลูกค้า Voice of Customer (VOC)

Application สำหรับ Contact Center, Call Center และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ระบบงานรับฟังเสียงของลูกค้า Voice of Customer (VOC) Application สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าแต่ละองค์กร ตัวอย่างของช่องทาง…