Browsing: Training

Customer Service
0

ทำไมต้องมีการการฝึกอบรม Soft Skill ใน Call Center

Soft Skill เป็นหนึ่งในพื้นฐานของเจ้าหน้าที่รับสาย การคัดเลือกพนักงานเราไม่เลือกคนสวย และจะเลือกเสียงสวยแทน รวมถึงการทดสอบพนังานในทักษะการฟังและจับใจความ เรามาฝึกเรื่อง Soft Skill กันคะ เรามาดูกันนะคะ ประกอบด้วยอะไรบ้าง กล่าวทักทายด้วยน้ำเสียงเต็มใจ และยินดีให้บริการ โดยแจ้งชื่อหน่วยงาน,…