Browsing: CUSTOMER

Knowledge
0

ระบบงานรับฟังเสียงของลูกค้า Voice of Customer (VOC)

Application สำหรับ Contact Center, Call Center และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ระบบงานรับฟังเสียงของลูกค้า Voice of Customer (VOC) Application สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าแต่ละองค์กร ตัวอย่างของช่องทาง…