Supervisor บริหาร Contact Center อย่างไร


Supervisor บริหาร Contact Center อย่างไร แน่นอนหลายท่านย่อมต้องคุ้นเคยกับคำว่า Contact Center หรือ Call Center ซึ่งเหมือนกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่ต้องมี หัวหน้างาน เพื่อบริหารทีมงานให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ การบริหารทีมนั้น มีหลายปัจจัยแต่ที่จะข้อกล่าวถึงในบทความนี้คือหัวข้อหลัก สำหรับบริหารทีม Call Center
เป็นผู้บริหารทีมและผลักดันให้บรรลุเป้าหมายรายวัน รายเดือน รายบุคคล และเป้าหมายทีม
ประสานงานระหว่างผู้บริหาร และ Agents
ให้แรงเสริมทีมด้วยกำลังใจ รอยยิ้ม ข้อความๆดีๆ ส่งให้กันและกัน
ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์
ให้คำแนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วมมือ
มีเป้าหมายร่วมกัน
เสริมความรู้ใหม่ให้ทีม…ทุกๆวัน
สร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน
จัดการและบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าและข้อผิดพลาดของทีมงาน
ให้ Feedback ด้านบวกเพื่อการพัฒนา
ชมเสียงดังๆต่อหน้ากลุ่มคน