สร้างความพึงพอใจอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน

0

เป้าหมายสูงสุดของความสำเร็จในการดำเนินงานบริการขึ้นอยู่กับการสร้างความพึงพอใจ ทุกองค์กรมักจะมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นหลัก เนื่องจากความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นตัวชี้วัดคุณลักษณะของการบริการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และลักษณะการนำเสนอบริการที่ลูกค้าชื่นชอบ ซึ่งบ่งบอกถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของลูกค้าต่อคุณสมบัติของบริการที่ลูกค้าต้องการ อีกทั้งยังเป็นตัวแปรสำคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการว่าตรงตามความคาดหวังของลูกค้าหรือไม่ ซึ่งส่งผลต่อแนวโน้มที่ลูกค้าจะใช้บริการซ้ำอีก

แต่ในการดำเนินงานบริการนั้น หัวใจสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพและความสำเร็จของงานบริการที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า นั่นก็คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปฏิบัติงานบริการ ทั้งความรู้สึกพึงพอใจที่เกิดขึ้นภายใน เช่น ความรู้สึกมีความสุขในการทำงาน มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนและในงานที่ทำ ฯลฯ และความรู้สึกพึงพอใจที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ความก้าวหน้าในอาชีพ ค่าตอบแทน การสื่อสารในทีม การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีในทีม ฯลฯ เพราะหากผู้ปฏิบัติงานบริการมีความรู้สึกที่ดีต่องานแล้วก็จะส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ และนำมาซึ่งคุณภาพการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า