วิจัยการตลาด วิจัยตลาด สำรวจตลาด

0

การสำรวจวิจัยตลาดหรือบางหน่วยงานเรียกว่าวิจัยการตลาด เป็นการศึกษาที่ทุกชาติทุกภาษาต้องการ การวิจัยตลาดจะมีลักษณะคล้าย R&D ในต่างประเทศ เนื่องจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อดำเนินธุรกิจหรือดำเนินงานไปได้ระยะหนึ่งแล้วย่อมต้องการทราบข้อมูลลูกค้าและต้องการเข้าใจลูกค้าของตน เพื่อนำผลการสำรวจมาจัดทำกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจและมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ เพื่อการพัฒนาตลาด พัฒนาสังคมและประเทศต่อไป

วิธีการเก็บข้อมูลวิจัยโดย Telephone Survey

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการสำรวจวิจัยตลาดหรือวิจัยการตลาด สามารถเรียกใช้บริการของบริษัทวิจัยที่มี Call Center, Contact Center ให้บริการ Telephone Survey เนื่องจากการประหยัดต้นทุนของการสำรวจนั่นเอง

1)  จัดเตรียมการสำรวจข้อมูลภาคสนาม

 • จัดหารายชื่อ
 • โทรติดต่อตามรายชื่อ ตามจังหวัดและธุรกิจเป้าหมาย
 • จัดเตรียมตารางบันทึกข้อมูล
 • ศึกษาและสอบถามความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์

2)  ออกแบบสอบถาม ให้มีความครอบคลุมขอบเขตงานจ้าง

 • ออกแบบสอบถาม จำแนกตามกลุ่มลูกค้า
 • ทำ Pilot Test แบบสอบถาม และนำกลับมาแก้ไข

3)  จัดเตรียมทีมงาน

 • รวบรวมและประชุมพนักงานในทีมงานเพื่อสำรวจตลาด
 • อบรมพนักงานสัมภาษณ์ ให้มีความเข้าใจแบบสอบถามและผลิตภัณฑ์

4)  สำรวจภาคสนาม

 • ทีมงานสำรวจเริ่มสำรวจ Telephone Interview ภายใต้การควบคุมงานของ Supervisor ของบริษัทวิจัย
 • พนักงานสำรวจลงบันทึกในตารางบันทึกข้อมูล

5)  การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

6)  ลงรหัสข้อมูล และประมวลผลข้อมูล

 • จัดทำตาราง Dummy Table เพื่อการรายงานผลการสำรวจ
 • Key-in ข้อมูลตาม Structure ที่ได้กำหนดไว้ในแบบสอบถาม
 • ประมวลผลข้อมูล
 • จัดทำ Data Tabulation และ Cross Tab ข้อมูลเพื่อการรายงานตามตารางที่ได้ออกแบบไว้

7)  สรุปผลการสำรวจ Telephone Interview และจัดทำรายงานการสำรวจวิจัยตลาดหรือวิจัยการตลาด ให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์โครงการและขอบเขตงานจ้าง การเสนอรายงานส่วนใหญ่บทท้ายมักเป็นบทของกลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจและมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ

8)  นำเสนองานสำรวจตลาด โดยบริษัทวิจัยการตลาด วิจัยตลาด จากผลการสำรวจ Telephone Interview