ระบบงานรับฟังเสียงของลูกค้า Voice of Customer (VOC)

0

Application สำหรับ Contact Center, Call Center และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ

ระบบงานรับฟังเสียงของลูกค้า Voice of Customer (VOC) Application สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าแต่ละองค์กร ตัวอย่างของช่องทาง ได้แก่ ช่องทางพนักงาน กิจกรรมต่างๆ โทรศัพท์ Call Center, Website, Email, Social Network, สื่อ Online ต่างๆ กล่องแสดงความคิดเห็น จดหมายถึงผู้บริหาร และสื่อสาธารณะ เป็นต้น

Voice of Customer (VOC)

Voice of Customer (VOC)

 

voc2

 

 

การออกแบบเนื้อหาในระบบงานมีดังนี้

  • มีความสอดคล้องกับ Workflow และ Process ของการทำงานจริงซึ่งถูกกำหนดและตกลงโดยทุกแผนกร่วมกันภายในองค์กร
  • การออกแบบควรคำนึงถึงรายงานปลายทางที่ต้องการ และข้อมูล (Data) ต้นทางจากช่องทางต่างๆ ที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน
  • ระบบงานควรมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานลักษณะเป็น Hierarchy เช่น พนักงาน Key-in ข้อมูล พนักงานแต่ละแผนกที่ติดตามงานแก้ไขข้อร้องเรียน และผู้บริหารสำหรับการเข้าดูรายงาน เพื่อการวางแผนและพัฒนาองค์กรต่อไป
  • มีการแจ้งผลการแก้ไขหรือผลการดำเนินงานให้ลูกค้าทราบ ซึ่งอาจออกแบบให้มีการแจ้งโดยระบบหรือไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการระบบงานอัจฉริยะ เมื่อดำเนินการแก้ไขแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินงาน หน่วยงานที่ดำเนินงานอยู่ควรมีการโทรแจ้งลูกค้าหรือ SMS หรือ Email หรือส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร โดยยึดหลักการที่ต้องสื่อสารให้ชัดเจนเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
  • กรณีการแก้ไขใช้เวลานานควรมีการแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ เช่น ทุก 3-5 วัน
  • กรณีรับทราบเรื่องแล้ว ควรมี SMS แจ้งลูกค้าภายใน 1-3 ชั่วโมง
  • กรณี Social, Website และสื่อสาธารณะ ควรมีการ Post ข้อความตอบคำถามหรือตอบขอบคุณลูกค้า

ตัวอย่างการออกแบบระบบงานเสียงของลูกค้า

 ลักษณะเสียงของลูกค้า    ประเภทเสียงของลูกค้า

ช่องทาง

ช่องทาง

 

ช่องทางรับฟังเสียงของลูกค้า

ช่องทาง

 

ดำเนินการตาม SLA

  • กรณีทั่วไป
  • กรณีเร่งด่วน
  • ดำเนินการได้ทันที

สถานะการติดตาม

ช่องทาง

 

กลุ่มของลูกค้า

ช่องทาง

 

ประเภทรายงาน

ช่องทาง

 

 


Thailandcontactcenter, call center outsourcing

บริษัท แอ๊ฟฟินีตี้ โซลูชั่น จำกัด

Affinity Solution Co.,Ltd.

InsureDD คะ 02-841-5050

ประกันรถ ประกันรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

InsureDD ประกันรถ ประกันรถยนต์