การรับฟังเสียงของลูกค้า (ตอน 2) Voice of Customer 2 – VOC

0

การรับฟัง เสียงของลูกค้า 2 Voice of Customer

การรับฟัง เสียงของลูกค้า 2                                    Voice of Customer

เสียงของลูกค้าเพิ่มยอดขาย

ทำอย่างไร เสียงของลูกค้า ที่ได้รับฟัง กลับมาสร้างความได้เปรียบให้กับกิจการของเราได้

เสียงของลูกค้า” สามารถนำมาเป็นแนวทางที่จะตอบสนองให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า

เสียงของลูกค้า” สามารถเพิ่มความภักดี การกลับมาซื้อซ้ำ การที่ลูกค้าบอกต่อหรือกล่าวถึงในทางที่ดี

เสียงของลูกค้า” ทำให้องค์กรมีการปรับกระบวนทัศน์ในการทำงานให้เป็น     ระบบหรือมี Workflow ที่ดี มีการกำหนด Service Level Agreement ของการบริการ

 

 

การรับฟัง เสียงของลูกค้า 2

                                                                                              การรับฟัง เสียงของลูกค้า 2 Voice of Customer

 

และที่สำคัญที่สุดของธุรกิจคือ เสียงของลูกค้าสามารถเพิ่มยอดขาย เมื่อเรารับฟังเราจะทราบความต้องการ และความคาดหวังจากลูกค้า นำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้ทุกเวลา

หากธุรกิจไหนรับฟังเสียงของลูกค้าและนำไปพัฒนาต่ออย่างจริงจัง ย่อมทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับองค์กรมากยิ่งขึ้น ทำให้องค์กรสามารถที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดของธุรกิจได้ แต่ในทางกลับกันเมื่อไหร่ที่องค์กรไม่ใส่ใจกับเสียงความคิดเห็นต่างๆ ของลูกค้า ย่อมทำให้ลูกค้าหมดศรัทรา บทบาทท้าทายผู้ประกอบการคือ องค์กรธุรกิจมีวิธีการอย่างไรในการใช้ “เสียงของลูกค้า” ปรับกลยุทธ์ที่จะเดินไปข้างหน้า ตลอดจนสามารถดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบรับกับความต้องการความคาดหวังของลูกค้าให้รวดเร็วและเพิ่มยอดขายได้ในที่สุด

นอกเหนือจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็น Outcome แล้ว สิ่งที่เป็นผลพวงของการรับฟังเสียงของลูกค้า ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งเป็นการเพิ่ม Productivity ได้อีกวิธีหนึ่ง

องค์กรขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ มีการจัดเตรียมความพร้อมบุคลากรในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้าและการพิสูจน์ทราบลูกค้า

ธุรกิจธนาคารมักได้รับฟังเสียงของลูกค้าผ่านช่องทางบุคลากรหรือพนักงานมากที่สุด เนื่องจากมีความใกล้ชิดลูกค้ามากที่สุดในการที่ลูกค้าเดินเข้ามารับบริการ เพียงแต่อาจมีปัญหาในการบันทึกการฟังเสียงของลูกค้าเข้าระบบงาน เนื่องจากการบันทึกขึ้นอยู่กับสำนึกของพนักงานทุกท่าน

การรับฟัง เสียงของ ลูกค้า 2

                                                                                                                                                                                                     การรับฟัง เสียงของ ลูกค้า 2


Thailandcontactcenter, call center outsourcing

บริษัท แอ๊ฟฟินีตี้ โซลูชั่น จำกัด

Affinity Solution Co.,Ltd.

InsureDD คะ 02-841-5050

ประกันรถ ประกันรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

InsureDD ประกันรถ ประกันรถยนต์

 

การรับฟังเสียงของลูกค้า Voice of Customer – VOC

0

การ รับฟังเสียงของลูกค้าเป็นกระบวนการที่ธุรกิจสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้า ได้อย่างแท้จริง กระบวนการ รับฟังเสียงของลูกค้า ที่มีประสิทธิภาพมักเริ่มจากการจำแนกลูกค้าเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่ใช้ Social Media กลุ่มพื้นที่เมือง หรือส่วนภูมิภาค โดยอำนวยความสะดวกในการมีช่องทางที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความสะดวกในแต่ละช่องทางการแสดงความคิดเห็นของลูกค้า เช่น ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย ทางเว็บไซต์ ทาง Social Media และทางพนักงาน เป็นต้น ระบบรับฟังเสียงที่ดีควรมีระบบการบันทึกข้อมูล ระบบการป้อนข้อมูลที่เหมาะสมและระบบการประมวลผลที่รวดเร็ว เพื่อทำให้องค์กรสามารถกำหนดวิธีการและกลยุทธ์การตลาดได้อย่างถูกต้องเม่นยำ ในอันที่จะทำให้ลูกค้าเป้าหมายซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ตรงตามความต้องการ ทั้งการซื้อในปัจจุบันและการใช้ต่อไปในอนาคต

การรับฟังเสียงของลูกค้า

การรับฟัง เสียงของลูกค้า Call Center

 

กระบวนการค้นหาเสียงของลูกค้าเริ่มจากการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ ความต้องการของลูกค้าที่อยากได้สินค้าหรือบริการประเภทต่างๆ ปัญหาและอุปสรรคในการรับบริการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงบริการต่อไป เสียงของลูกค้าอาจได้มาจากการสำรวจตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค การสอบถามกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมาย การบันทึกการขายหรือรายงานการขาย บันทึกข้อร้องเรียนของลูกค้า และข้อมูลภาคสนาม

หลายองค์กรขนาดใหญ่มีการจัดทำเสียงของลูกค้าเป็นระบบงานหรือ Web-based Application เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการบริการให้สะดวกรวดเร็วและทันท่วงที มีการพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับ Work Flow การทำงานขององค์กร เพื่อความเป็นมาตรฐานสำหรับการบริหารงานองค์กร มีการกำหนด Service Level Agreement (SLA) เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันในการให้บริการแก่ลูกค้า และบางแห่งได้กำหนดปริมาณการจัดการตอบเรื่องร้องเรียนจากเสียงของลูกค้าเป็น KPI ในการประเมินผลงานของบุคลากรภายในองค์กร

เสียงของลูกค้า” ซึ่งแต่ละแหล่งให้นิยามหรือกำหนดเป้าหมายที่แตกต่างกัน เช่น เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ปี 2553-2554 ได้เคยนิยามว่า Voice of Customer Management เป็นการเฟ้นหาความคิด ความรู้สึก และความปรารถนาของลูกค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับองค์กร

BusinessDirectory.com นิยามว่าเป็นกระบวนการจัดการและรับฟังเสียงของลูกค้า เพื่อเรียนรู้ความต้องการหรือความคาดหวังทั้งทางตรงและทางอ้อม และนำข้อมูลเหล่านั้นไปดำเนินการปรับปรุงตามกลยุทธ์เพื่อลดช่องว่างของความคาดหวังในสิ่งที่องค์กรตอบสนองแก่ลูกค้า

William A. Foster เคยกล่าวไว้ว่า Quality is never an accident; it is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction and skillful execution; it represents the wise choice of many alternatives. หมายถึงคุณภาพไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้เอง แต่คุณภาพมันเป็นผลมาจากความตั้งใจ ความทุ่มเททั้งสติปัญญาและความสามารถ ย้ำให้เราเห็นได้ชัดเจนว่า เรากำลังเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องจากหลายทางเลือกที่เข้ามาให้เราพิจารณา

องค์กรธุรกิจที่รับฟังเสียงของลูกค้าแล้วนำไปบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ สามารถพิจารณาได้จากส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงขึ้น (Market Share) เนื่องจากทัศนคติเชิงบวกของลูกค้าที่เกิดขึ้น จะช่วยส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นตาม อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานจะมี Time Lag บ้างแต่นักการตลาดไม่ควรมองข้ามวิธีการนี้

บทความโดย บริษัท แอ๊ฟฟินีตี้ โซลูชั่น จำกัด

พฤษจิกายน 2559