Browsing: Knowledge

Knowledge
0

Customer Journey กับ Contact Center

Customer Journey เป็นเส้นทางเดินในวงจรชีวิตของลูกค้าแต่ละราย ตั้งแต่ก่อนเริ่มเป็นลูกค้า เริ่มสนใจในสินค้าและบริการ การค้นหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อสินค้า การติดต่อในแต่ละ touch point ขององค์กร การตัดสินใจเข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ จนถึงการบริหารความสัมพันธ์ในขณะที่เป็นลูกค้าในแต่ละ stage ตั้งแต่การต้อนรับเข้าเป็นลูกค้าใหม่ การออกแบบการบริการในขณะที่เป็นลูกค้าในระยะเวลาหนึ่ง…

Knowledge conntact center trend
0

7 แนวโน้มทางด้าน Contact Center ที่น่าสนใจในปี 2020

เรามาดูกันนะคะ ว่าแนวโน้ม Contact Center ที่น่าสนใจและกำลังจะเกิดขึ้นในปี 2020 ซึ่งสรุปออกมาเป็น 7 ข้อ ดังนี้ 1. ศูนย์ดูแลลูกค้าและให้ข้อมูลขนาดกลางและเล็กจะเพิ่มมากขี้น  ธุรกิจจะมีการให้ความสำคัญกับการบริการและดูแลลูกค้าเพิ่มขึ้น แต่อาจไม่อยู่ในรูปของศูนย์ดูแลอย่างเป็นทางการแบบ Call…

Knowledge
0

Voice of Customer เสียงของลูกค้าสะท้อนอะไรบ้าง

Voice of Customer เสียงของลูกค้า เสียงของลูกค้ามีส่วนสำคัญที่จะสะท้อนถึงความพึงพอใจในสินค้าและบริการ ความรู้สึกที่รับรู้ต่อองค์กร ธุรกิจในปัจจุบันจึงต้อง มีการเปิดช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้า เพื่อได้สัมผัสกับลูกค้าโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นผ่าน on-line หรือ off-line เสียงของลูกค้าจึงมีความสำคัญยิ่งยวด เพราะเป็นต้นน้ำด้านคุณภาพต่อการพัฒนาองค์กร…

Knowledge
0

Design Thinking คืออะไร?

Design Thinking เป็นการพัฒนาเทคนิคความคิดสร้างสรรค์ มีการพูดถึงแนวความคิดนี้เริ่มต้นในปี 1950 และ ได้มีการปรับปรุงพัฒนา Design Thinking ใหม่ในปี 1960 เพื่อทำให้วิธีการนี้ไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ ในบรรดาผู้เขียนคนแรกที่เขียนเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบ ได้แก่ John…

Knowledge
0

การควบคุมคุณภาพ Call Center

การควบคุมคุณภาพ Call Center, Contact Center คุณภาพการบริการของ Call Center หรือ Contact Center นับเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจที่เป็น Service Oriented การที่ธุรกิจบริการในรูปแบบ…

Knowledge
0

ฝ่ายควบคุมคุณภาพสำคัญอย่างไร

คุณภาพเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรกสุดของธุรกิจการให้บริการในรูปแบบ Contact Center การที่ธุรกิจบริการในรูปแบบ Contact Center จะรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพนั้น จะต้องมีหน่วยงานหลักที่จะเข้ามาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการของพนักงาน Contact Center โดยตรง หน่วยงานดังกล่าวนี้คือ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ซึ่งในธุรกิจการให้บริการประเภท Contact…

Knowledge
0

ทำไมต้องมีการการฝึกอบรม Soft Skill ใน Call Center

Soft Skill เป็นหนึ่งในพื้นฐานของเจ้าหน้าที่รับสาย การคัดเลือกพนักงานเราไม่เลือกคนสวย และจะเลือกเสียงสวยแทน รวมถึงการทดสอบพนังานในทักษะการฟังและจับใจความ เรามาฝึกเรื่อง Soft Skill กันคะ เรามาดูกันนะคะ ประกอบด้วยอะไรบ้าง กล่าวทักทายด้วยน้ำเสียงเต็มใจ และยินดีให้บริการ โดยแจ้งชื่อหน่วยงาน,…

Knowledge
0

เปลี่ยนคำร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ

การเป็นเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Call Center จำเป็นต้องใช้ทักษะในการทำงานที่หลากหลายทั้ง การพูด การฟัง การจับประเด็น หรือการนำเสนอขาย ซึ่งปัจจุบันหลายองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับศูนย์บริการข้อมูล Call Center ซึ่ง ทำหน้าที่ให้ข้อมูล หรือนำเสนอสินค้าและบริการขององค์กร ช่วยเหลือ…

Knowledge
0

การจัดกำลังคนสำหรับ Contact Center พิจารณาอะไรบ้าง (ตอนที่ 2 )

สวัสดีคะ จากที่ได้สรุปไปแล้วการจัดกำลังคน เราจะเริ่มจากการ Forecast โดยเอาตัวเลขการติดต่อในอดีตมาวิเคราะห์ ซึ่งการมองตัวเลขพร้อมสิ่งที่มีผลกระทบต่อการติดต่อให้ออก ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จไปในระดับหนึ่งเลยนะคะ เรามาต่อในเรื่องที่เราต้องพิจารณาต่อใน เรื่องที่ 2 นะคะ เรื่องที่ 2 การประเมินกำลังคนในแต่ละช่วงเวลา จากการพยากรณ์การติดต่อเข้ามาที่ Call…

1 2 3 5