Knowledge


 เริ่มต้นกับการบริหารงาน Contact Center
 Customer Relationship Management
 Technology for Customer Management
 รายงานและการวิเคราะห์ผลข้อมูล
 การขายทางโทรศัพท์
 การบริการ