GoSoftGoSoft Co., Ltd
บริษัท โกซอฟท์ จำกัด
313 อาคารซีพี 1 ชั้น 26 ถนนสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพ 10500
Tel : 0-2677-9451
Fax : 0-2677-9400
Web Site : www.gosoft.co.th
รูปแบบการบริการ

  • สามารถช่วยสร้างระบบสารสนเทศให้องค์กรของท่าน เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
  • บริการศูนย์ข้อมูลเอาท์ซอร์ส
  • โลจิสติกและคลังสินค้า
  • โลจิสติกและคลังสินค้า
  • บริการพัฒนาแอพพลิเคชัน
  • บริการให้คำปรึกษาด้านไอที