0

Contact Center ใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการบริหารจัดการ

ในการบริหารงาน Contact Center มักพูดถึงตัวชี้วัดด้าน Performance ซึ่งเป็น output สุดท้ายของ Contact Center เช่น % Service Level จะกำหนดในรูปแบบเช่น % SL ที่ 80/20 ซึ่งหมายถึงจำนวนสายที่เข้ามาต้องรับได้ทั้งหมด…

0

Contact Center ใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการบริหารจัดการ

ในการบริหารงาน Contact Center มักพูดถึงตัวชี้วัดด้าน Performance ซึ่งเป็น output สุดท้ายของ Contact Center เช่น % Service Level จะกำหนดในรูปแบบเช่น % SL ที่ 80/20 ซึ่งหมายถึงจำนวนสายที่เข้ามาต้องรับได้ทั้งหมด…

0

6 แนวโน้มทางด้าน Contact Center ที่น่าสนใจในปี 2019

เรามาดูกันนะคะ ว่าแนวโน้ม Contact Center ที่น่าสนใจและกำลังจะเกิดขึ้นในปี 2019 ซึ่งสรุปออกมาเป็น 6 ข้อ ดังนี้ 1. ศูนย์ดูแลลูกค้าอย่างไม่เป็นทางการจะเพิ่มมากขึ้น หลายธุรกิจจะมีการให้บริการศูนย์ดูแลลูกค้าเพิ่มขึ้น แต่อาจไม่อยู่ในรูปของศูนย์ดูแลอย่างเป็นทางการ รวมไปถึงคนที่ใช้บริการอาจเป็นลูกค้า “ภายใน” หรือ “ภายนอก” ก็ได้ เช่น…