0

Customer Journey กับ Contact Center

Customer Journey เป็นเส้นทางเดินในวงจรชีวิตของลูกค้าแต่ละราย ตั้งแต่ก่อนเริ่มเป็นลูกค้า เริ่มสนใจในสินค้าและบริการ การค้นหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อสินค้า การติดต่อในแต่ละ touch point ขององค์กร การตัดสินใจเข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ จนถึงการบริหารความสัมพันธ์ในขณะที่เป็นลูกค้าในแต่ละ stage ตั้งแต่การต้อนรับเข้าเป็นลูกค้าใหม่ การออกแบบการบริการในขณะที่เป็นลูกค้าในระยะเวลาหนึ่ง หรือการทำอย่างไรในช่วงปลายของ life cycle ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ เพื่อให้กลับมาซื้อสินค้าและบริการใหม่…

0

Customer Journey กับ Contact Center

Customer Journey เป็นเส้นทางเดินในวงจรชีวิตของลูกค้าแต่ละราย ตั้งแต่ก่อนเริ่มเป็นลูกค้า เริ่มสนใจในสินค้าและบริการ การค้นหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อสินค้า การติดต่อในแต่ละ touch point ขององค์กร การตัดสินใจเข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ จนถึงการบริหารความสัมพันธ์ในขณะที่เป็นลูกค้าในแต่ละ stage ตั้งแต่การต้อนรับเข้าเป็นลูกค้าใหม่ การออกแบบการบริการในขณะที่เป็นลูกค้าในระยะเวลาหนึ่ง หรือการทำอย่างไรในช่วงปลายของ life cycle ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ เพื่อให้กลับมาซื้อสินค้าและบริการใหม่…

conntact center trend
0

7 แนวโน้มทางด้าน Contact Center ที่น่าสนใจในปี 2020

เรามาดูกันนะคะ ว่าแนวโน้ม Contact Center ที่น่าสนใจและกำลังจะเกิดขึ้นในปี 2020 ซึ่งสรุปออกมาเป็น 7 ข้อ ดังนี้ 1. ศูนย์ดูแลลูกค้าและให้ข้อมูลขนาดกลางและเล็กจะเพิ่มมากขี้น  ธุรกิจจะมีการให้ความสำคัญกับการบริการและดูแลลูกค้าเพิ่มขึ้น แต่อาจไม่อยู่ในรูปของศูนย์ดูแลอย่างเป็นทางการแบบ Call Center แต่จะเป็นการทำงานจากหลากหลายที่ร่วมกันผ่านระบบ Cloud Contact Center…