33. โรงพยาบาลตำรวจ

33. โรงพยาบาลตำรวจ
33. โรงพยาบาลตำรวจ
662-207-6000
492/1 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330