32. โรงพยาบาลตากสิน

32. โรงพยาบาลตากสิน
32. โรงพยาบาลตากสิน
662-437-0123
เลขที่ 543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพ
10600