29. โรงพยาบาลดารารัศมี

29. โรงพยาบาลดารารัศมี
29. โรงพยาบาลดารารัศมี
053-299-167 ต่อ 401
053-297-385
เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
50180