28. โรงพยาบาลเดชา

28. โรงพยาบาลเดชา
28. โรงพยาบาลเดชา
662-246-0137
396 ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400