27. โรงพยาบาลเซนหลุยส์

27. โรงพยาบาลเซนหลุยส์
27. โรงพยาบาลเซนหลุยส์
662-838-5555
662-838-5500, 662-838-5600
27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
10120