25. โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล

25. โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล
25. โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล
662-552-8777
290 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. ประเทศไทย
10220