22. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

22. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
22. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
662-256-4360
662-256-4560
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330