21. โรงพยาบาลเจ้าพระยา

21. โรงพยาบาลเจ้าพระยา
21. โรงพยาบาลเจ้าพระยา
662-434-0117, 662-884-7000
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.
10700