20. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์

20. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์
20. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์
074-317-400
074-323-202
472 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
90000