18. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม

18. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม
18. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม
042-539-000
042-539-001
210 หมู่ 11 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
48000