17. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

17. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
17. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
043-209-999
043-224-722
169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40000