15. โรงพยาบาลจิตเวชนครสววรค์

15. โรงพยาบาลจิตเวชนครสววรค์
15. โรงพยาบาลจิตเวชนครสววรค์
056-219-444
056-219-400
2 ม.4 ต.ท่าน้ำออย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
60130