06. โรงพยาบาลกรุงสยามเซนคาร์ลอส

06. โรงพยาบาลกรุงสยามเซนคาร์ลอส
06. โรงพยาบาลกรุงสยามเซนคาร์ลอส
662-975-6700
662-975-6737
5/84 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
12000