05. โรงพยาบาลธนบุรี 2

05. โรงพยาบาลธนบุรี 2
05. โรงพยาบาลธนบุรี 2
662-487-2100, call center 1645
43/4 ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ กรุงเทพมหานคร
10170