04. โรงพยาบาลธนบุรี 1

04. โรงพยาบาลธนบุรี 1
04. โรงพยาบาลธนบุรี 1
662-487-2000, call center 1645
662-412-7343
34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
10700