02. โรงพยาบาลกรุงเทพ

02. โรงพยาบาลกรุงเทพ
02. โรงพยาบาลกรุงเทพ
662-310-3000 , call center 1719
662-318-1546, 662-310-3327
เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ
10310