Browsing: Operation

Management
0 Standard Operation Procedures หรือ SOPs คืออะไร

Standard Operation Procedures (SOPs) คืออะไร ทำไมต้องมี SOPs SOPs คืออะไร เป็นคำถามที่พบบ่อยมาก สังเกตจากคำเต็มคือ Standard Operation Procedures ดังนั้น SOPs ก็คือ ขั้นตอนหรือกระบวนการ ที่มีอยู่มากมายในหลายๆหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ย่อมจะต้องมีขั้นตอนหรือกระบวนการในการปฎิบัติงาน บทบาทหลักของผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ…

Customer Service
0 ทำไมต้องมีการการฝึกอบรม Soft Skill ใน Call Center

Soft Skill เป็นหนึ่งในพื้นฐานของเจ้าหน้าที่รับสาย การคัดเลือกพนักงานเราไม่เลือกคนสวย และจะเลือกเสียงสวยแทน รวมถึงการทดสอบพนังานในทักษะการฟังและจับใจความ เรามาฝึกเรื่อง Soft Skill กันคะ เรามาดูกันนะคะ ประกอบด้วยอะไรบ้าง กล่าวทักทายด้วยน้ำเสียงเต็มใจ และยินดีให้บริการ โดยแจ้งชื่อหน่วยงาน, ชื่อผู้รับสาย พร้อมทั้งประโยคแสดงความยินดีบริการ เช่น “สวัสดีค่ะ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์…

Customer Service
0 8 เทคนิคสำคัญสำหรับการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า

8 เทคนิคสำคัญสำหรับการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าเป็นมากกว่าการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ณ เวลานั้น แต่มันยังหมายถึงการสร้างความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ในระยะยาวอีกด้วย ถ้าหากมีลูกค้าตำหนิหรือไม่พอใจกับสินค้าและบริการของคุณ อย่าเพิ่งหมดความมั่นใจ เพราะบางครั้งมันแสดงถึงการที่ลูกค้าให้ความสนใจต่อสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำความเข้าใจว่าลูกค้ากลุ่มนี้จริงๆแล้วต้องการบริการในรูปแบบใด ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็นหนึ่งในหัวใจหลักของหลายบริษัทใหญ่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนาและปรับตัวเข้ากับลูกค้าและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญ การพัฒนาการให้บริการลูกค้าทำได้อย่างไรบ้าง  เรามี 8 เทคนิคสำคัญมาแนะนำ…

Knowledge
0 ทำไมต้องมีการการฝึกอบรม Soft Skill ใน Call Center

Soft Skill เป็นหนึ่งในพื้นฐานของเจ้าหน้าที่รับสาย การคัดเลือกพนักงานเราไม่เลือกคนสวย และจะเลือกเสียงสวยแทน รวมถึงการทดสอบพนังานในทักษะการฟังและจับใจความ เรามาฝึกเรื่อง Soft Skill กันคะ เรามาดูกันนะคะ ประกอบด้วยอะไรบ้าง กล่าวทักทายด้วยน้ำเสียงเต็มใจ และยินดีให้บริการ โดยแจ้งชื่อหน่วยงาน, ชื่อผู้รับสาย พร้อมทั้งประโยคแสดงความยินดีบริการ เช่น “สวัสดีค่ะ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์…

Operation
0 Next Best Offer กับบริการที่เหนือความคาดหมาย (Beyond Expectation)

ใน Contact Center หลายราย เริ่มมองที่ข้อมูลที่เข้ามา ผ่านการติดต่อจาก Contact Center รวมถึงช่องทางอื่นๆ มา integrate และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งถ้าวิเคราะห์ให้ดีจะทราบความต้องการลูกค้าได้ และถ้าให้ดีก็จะมาเชื่อมโยงต่อไปยังสินค้าและบริการ ทำให้สามารถ customize ได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้า/บริการ ราคาที่ต้องการ promotion…