Browsing: Knowledge

Knowledge
0

การควบคุมคุณภาพ Call Center

การควบคุมคุณภาพ Call Center, Contact Center คุณภาพการบริการของ Call Center หรือ Contact Center นับเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจที่เป็น Service Oriented การที่ธุรกิจบริการในรูปแบบ…

Knowledge
0

ฝ่ายควบคุมคุณภาพสำคัญอย่างไร

คุณภาพเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรกสุดของธุรกิจการให้บริการในรูปแบบ Contact Center การที่ธุรกิจบริการในรูปแบบ Contact Center จะรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพนั้น จะต้องมีหน่วยงานหลักที่จะเข้ามาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการของพนักงาน Contact Center โดยตรง หน่วยงานดังกล่าวนี้คือ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ซึ่งในธุรกิจการให้บริการประเภท Contact…

Knowledge
0

เปลี่ยนคำร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ

การเป็นเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Call Center จำเป็นต้องใช้ทักษะในการทำงานที่หลากหลายทั้ง การพูด การฟัง การจับประเด็น หรือการนำเสนอขาย ซึ่งปัจจุบันหลายองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับศูนย์บริการข้อมูล Call Center ซึ่ง ทำหน้าที่ให้ข้อมูล หรือนำเสนอสินค้าและบริการขององค์กร ช่วยเหลือ…

Knowledge
0

การจัดกำลังคนสำหรับ Contact Center พิจารณาอะไรบ้าง (ตอนที่ 2 )

สวัสดีคะ จากที่ได้สรุปไปแล้วการจัดกำลังคน เราจะเริ่มจากการ Forecast โดยเอาตัวเลขการติดต่อในอดีตมาวิเคราะห์ ซึ่งการมองตัวเลขพร้อมสิ่งที่มีผลกระทบต่อการติดต่อให้ออก ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จไปในระดับหนึ่งเลยนะคะ เรามาต่อในเรื่องที่เราต้องพิจารณาต่อใน เรื่องที่ 2 นะคะ เรื่องที่ 2 การประเมินกำลังคนในแต่ละช่วงเวลา จากการพยากรณ์การติดต่อเข้ามาที่ Call…

Knowledge
0

ระบบ CRM

การบริหารความสัมพันธ์อันดีระหว่างเราและลูกค้าให้เป็นลูกค้าของเราที่ยั่งยืนตลอดไป(Customer Relationship Management หรือ CRM) CRM คือ ศาสตร์หรือกลยุทธ์การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าแบบหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัท สามารถจัดการกระบวนการต่าง ๆ ภายใน ให้ดำเนินการนำเสนอสินค้าหรือบริการได้อย่างสอดคล้องและตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า เนื่องจากปริมาณคู่แข่งขันในธุรกิจนั้น ๆ…

Knowledge callcalibration
0

การทำ Call Calibration

Call Calibration คือ การร่วมกันปรับความคิดเห็นเพื่อให้มีมุมมองในการทำงานที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น โดยวิธีการของธุรกิจบริการในรูปแบบ Contact Center นั้น จะมีวิธีปฏิบัติคร่าว ๆ ดังนี้ หน่วยงานควรจัดประชุมโดยมีหัวหน้างาน  หัวหน้าทีม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพมาร่วมในการกำหนดมาตรฐานโดยมีการฟังสายการบริการที่ดี และไม่ดี…

Knowledge
0

การรับมือกับลูกค้าร้องเรียน

การรับมือกับลูกค้าร้องเรียน ในการบริหาร call center รับมือลูกค้าร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล  ในการบริหาร call center เวลาน้องๆ agent รับสายลูกค้าร้องเรียน หลายครั้งถ้าเราไม่เตรียมการล่วงหน้าก่อน น้อง agent จะตกใจและทำอะไรไม่ถูกและทำให้ลูกค้ายิ่งไม่พอใจหนักขึ้นไปอีก…

Knowledge telesales, telesale, outbound, telemarketing
0

ตัวชี้วัดความสำเร็จงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales)

ตัวชี้วัดความสำเร็จงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ในโลกของงานขายทางโทรศัพท์ หลายคนคงคิดว่างานขาย ก็ต้องวัดผลจากเป้าหมายการขายก็เพียงพอ แต่ในการบริหารการขายทางโทรศัพท์ ยังมีปัจจัยประกอบอื่นๆ ที่เราต้องพิจารณาประกอบด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันจะว่า Metrics สำหรับงาน Telesales หรืองาน Outbound เราจะดูจาก…

Knowledge
0

การจัดกำลังคนสำหรับ Call Center พิจารณาอะไรบ้าง (ตอนที่ 3)

การจัดกำลังคนสำหรับ Call Center พิจารณาอะไรบ้าง (ตอนที่ 3) สวัสดีคะ จากตอนที่ 1 เราวิเคราะห์วิเคราะห์ตัวเลขในอดีต ต่อด้วยตอนที่ 2 การวิเคราะห์กำลังคนสำหรับช่วงเวลา เรามาต่อกันตอนที่ 3…

1 2 3 5