การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบ CRM

0

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบ CRM

นักพัฒนาระบบ CRM จำนวนมากยังขาดความรู้ในการวิเคราะห์ธุรกิจ ความรู้ในการวิเคราะห์งานโครงการระบบสารสนเทศจำเป็นต้องเปิดทัศนะมุมมองด้านธุรกิจรวมอยู่ในตรรกะของการออกแบบระบบ ดังนั้น Software House ส่วนใหญ่จึงมีทั้งนักวิเคราะห์ที่สามารถวิเคราะห์ธุรกิจหรือ Business Analyst (BA) เข้ามาทำงานคู่กับนักวิเคราะห์ระบบหรือ System Analyst (SA)

การวิเคราะห์ข้อมูลต้องอาศัยนักวิเคราะห์ธุรกิจที่มีประสบการณ์การวิเคราะห์มาร่วมงานโครงการ โดยอาจมีประสบการณ์ด้านวิจัยตลาด วิเคราะห์ธุรกิจ วิเคราะห์อุตสาหกรรม ซึ่งบุคคลเหล่านี้อาจมาจากนักวิเคราะห์รายสาขา (Sector) หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental) ของตลาดหลักทรัพย์ หรือมาจาก Research House เนื่องจากมีลักษณะงานที่ใกล้เคียงกัน และมีความคุ้นเคยกับข้อมูลธุรกิจ อุตสาหกรรมอยู่เป็นทุนเดิม หากแต่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบงานหรือ Application เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาระบบอย่างมีตรรกะ

ระบบ CRM อาจครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากของลูกค้า เพื่อจัดทำแคมเปญดึงดูดลูกค้า ซึ่งลูกค้าในแต่ละภาคธุรกิจจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าองค์กรรายสาขาต่างๆ การทำแคมเปญกลุ่มรายได้ กลุ่มอายุ กลุ่มอาชีพ เป็นมิติการวิเคราะห์ทางธุรกิจที่นักวิเคราะห์ธุรกิจมีความคุ้นเคย และนำมาใช้ในการวิเคราะห์ระบบได้เป็นอย่างดี

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบ CRM

บทบาทหน้าที่ของนักวิเคราะห์ธุรกิจ (BA)

นักวิเคราะห์ธุรกิจ มีบทบาทในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับฟังความต้องการหรือรับฟัง Business Requirement โดยระยะเริ่มต้นโครงการ นักวิเคราะห์ธุรกิจต้องทำงานร่วมกันกับ Marketing and Sales Team หลังจากนั้นนักวิเคราะห์ธุรกิจต้องทำการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และนำเสนอ Solution ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ตลอดจนดูแลโครงการให้สามารถส่งมอบงานตามที่ลูกค้าต้องการ

นักวิเคราะห์ธุรกิจ มีความโดดเด่นด้านการแปลความเป็นไปได้ทางธุรกิจให้เป็นงานเทคนิคแบบเบื้องต้น เพื่อสร้างความเป็นไปได้ทางเทคนิคให้สอดคล้องกับงานโครงการร่วมกับนักวิเคราะห์ระบบ ต้องสามารถออกแบบสร้างระบบในภาพใหญ่เพื่อเป็นกรอบของงาน นักวิเคราะห์ธุรกิจมักสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้ใช้ระบบได้ค่อนข้างดี เนื่องจาก ผู้ใช้ระบบส่วนใหญ่ไม่ใช่บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้ระบบเป็นบุคลากรในภาคธุรกิจที่ต้องการระบบงานมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

บทบาทหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ (SA)

 • รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆ จากผู้ใช้ระบบ

 • จัดทำเอกสารประกอบในแต่ละขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบโดยละเอียด และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 • จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) อธิบายถึงเอกสารต่างๆ ที่ต้องมีการใช้งานในระบบ พจนานุกรมข้อมูลจัดเป็นสิ่งหนึ่งที่นักวิเคราะห์ระบบจำเป็นต้องใช้ในการติดต่อประสานงานกับโปรแกรมเมอร์และเจ้าของระบบ

 • ออกแบบระบบ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องทำการออกแบบการทำงานของระบบใหม่ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ และมีความเหมาะสมมากที่สุด รวมทั้งออกแบบลักษณะการติดต่อของโปรแกรมกับผู้ใช้งาน ฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำมาใช้ในระบบ กำหนดลักษณะของเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบ

 • จัดทำ Demo โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นร่วมกับโปรแกรมเมอร์ เพื่อนำเสนอแก่เจ้าของระบบและผู้ใช้งาน

 • ทำการทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ร่วมกับผู้ใช้ระบบ

 • ทำการปรับปรุงแก้ไขหากต้องแก้ไข

 • Installation and configuration

 • จัดทำคู่มือทั้ง System Manual and User Manual

 • ฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้ระบบ

 • บำรุงรักษาและประเมินผลการปฏิบัติงานของระบบ

 • ประสานงานให้ระบบดำเนินงานได้อย่างราบรื่น