หลักสูตรปี 2022

ลำดับ

หลักสูตรอบรมประจำปี 2022

1

Design Thinking Workshop

 2

Social Selling

3

Digital Marketing Strategy

4

หลักสูตรบริหาร Contact Center แบบมืออาชีพ

-พัฒนาการของ Contact center และแนวโน้มในอนาคต

-ฝึก agent สำหรับการเริ่มชีวิตใน contact center

-ตัวชี้วัดและการวัดผลเพื่อบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลขั้นพื้นฐาน

-แนวทางประเมินคุณภาพและฝึก call calibration

-การบริหารจัดการการติดต่อผ่าน social media

-วัดประสิทธิภาพ agent จาก schedule adherence และการขาดลามาสาย

เหมาะสำหรับ:

ผู้บริหาร Contact Center, Supervisor, Team Leader, Quality Controller, Trainer

5

การวัดผลและควบคุมคุณภาพในงาน Contact Center

-การออกแบบโปรแกรมการประเมินคุณภาพการให้บริการ

-แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินคุณภาพบริการ

-การบริหารจัดการแบบ Realtime

-การประเมินคุณภาพการให้บริการและการสอนงาน

-เทคนิคการทำ Call Calibration

-การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพ

-สำหรับการพัฒนา agent

-สำหรับการพัฒนาการบริหาร contact center และปรับปรุง process ทีออกแบบไว้

-เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล

เหมาะสำหรับ:

ผู้บริหาร Contact Center, Supervisor, Team Leader, Quality Controller, Trainer

6

โปรแกรมการพัฒนาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

Contact Center คืออะไร

ลูกค้าสำคัญอย่างไร

รับมือกับลูกค้ายากๆ อย่างไรให้ง่าย

ดูแลลูกค้าอย่างไรให้มีการบริการที่ดีและได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ

กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ (การบริหารลูกค้าแบบหลายช่องทาง)

การพัฒนาทักษะการเขียน

การตั้งคำถามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน

เหมาะสำหรับ:

Agent, Team Leader, Trainer