การคัดสรรพนักงานบริการ เริ่มต้นจากอะไร

การคัดสรรพนักงานบริการ เริ่มต้นจากอะไร

ได้มีโอกาสพูดคุยกับการคัดสรรพนักงาน Contact Center หลายแห่งเริ่มให้ผู้สมัครทำงานทดสอบแบบทดสอบทางจิตวิทยา และสัมภาษณ์เพื่อค้นหาทัศนคติเชิงบวก ก่อนสัมภาษณ์ในรายละเอียดอื่นๆ เพราะทัศนคติของผู้ให้บริการ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะทัศนคติ หรือกรอบแนวคิดนั้น จะเป็นตัวกำหนด การกระทำ และ การกระทำ เป็นตัวกำหนดนิสัย ดังนั้นทัศนคติ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการปลูกฝัง พนักงานผู้ให้บริการลูกค้า ให้มีทัศนคติที่ดี มองถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก เพราะหากผู้ให้บริการมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการบริการแล้วย่อมจะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีพฤติกรรมการให้บริการที่ลูกค้าที่ดีได้