Browsing: INDUSTRY TIPS

INDUSTRY TIPS การทำ Call Calibration
0 การทำ Call Calibration

Call Calibration คือ การร่วมกันปรับความคิดเห็นเพื่อให้มีมุมมองในการทำงานที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น โดยวิธีการของธุรกิจบริการในรูปแบบ Contact Center นั้น จะมีวิธีปฏิบัติคร่าว ๆ ดังนี้ หน่วยงานควรจัดประชุมโดยมีหัวหน้างาน  หัวหน้าทีม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพมาร่วมในการกำหนดมาตรฐานโดยมีการฟังสายการบริการที่ดี และไม่ดี  เพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพการบริการไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานของหัวหน้างานและหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ นอกจากนั้นทำให้พนักงาน Contact Center…

INDUSTRY TIPS
0 Next Best Offer กับบริการที่เหนือความคาดหมาย (Beyond Expectation)

ใน Contact Center หลายราย เริ่มมองที่ข้อมูลที่เข้ามา ผ่านการติดต่อจาก Contact Center รวมถึงช่องทางอื่นๆ มา integrate และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งถ้าวิเคราะห์ให้ดีจะทราบความต้องการลูกค้าได้ และถ้าให้ดีก็จะมาเชื่อมโยงต่อไปยังสินค้าและบริการ ทำให้สามารถ customize ได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้า/บริการ ราคาที่ต้องการ promotion…