Monthly Archives: August, 2017

Knowledge การควบคุมคุณภาพ Call center
0

การควบคุมคุณภาพ Call center

การควบคุมคุณภาพ Call Center, Contact Center คุณภาพการบริการของ Call Center หรือ Contact Center นับเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจที่เป็น Service Oriented การที่ธุรกิจบริการในรูปแบบ…