Monthly Archives: November, 2015

ไม่มีหมวดหมู่
0

เปลี่ยนคำร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ

การเป็นเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Call Center จำเป็นต้องใช้ทักษะในการทำงานที่หลากหลายทั้ง การพูด การฟัง การจับประเด็น หรือการนำเสนอขาย ซึ่งปัจจุบันหลายองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับศูนย์บริการข้อมูล Call Center ซึ่ง ทำหน้าที่ให้ข้อมูล หรือนำเสนอสินค้าและบริการขององค์กร ช่วยเหลือ…

ไม่มีหมวดหมู่
0

สร้างความพึงพอใจอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน

เป้าหมายสูงสุดของความสำเร็จในการดำเนินงานบริการขึ้นอยู่กับการสร้างความพึงพอใจ ทุกองค์กรมักจะมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นหลัก เนื่องจากความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นตัวชี้วัดคุณลักษณะของการบริการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และลักษณะการนำเสนอบริการที่ลูกค้าชื่นชอบ ซึ่งบ่งบอกถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของลูกค้าต่อคุณสมบัติของบริการที่ลูกค้าต้องการ อีกทั้งยังเป็นตัวแปรสำคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการว่าตรงตามความคาดหวังของลูกค้าหรือไม่ ซึ่งส่งผลต่อแนวโน้มที่ลูกค้าจะใช้บริการซ้ำอีก แต่ในการดำเนินงานบริการนั้น หัวใจสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพและความสำเร็จของงานบริการที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า นั่นก็คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปฏิบัติงานบริการ ทั้งความรู้สึกพึงพอใจที่เกิดขึ้นภายใน เช่น ความรู้สึกมีความสุขในการทำงาน…