อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
คุณวุฒิ
อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์
 • ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด เวชภัณฑ์ชั้นนำจากเยอรมนี
 • ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ฝ่ายการตลาด บริษัท เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เวชภัณฑ์ชั้นนำจากฝรั่งเศส
 • ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด เวชภัณฑ์ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา
ความถนัด (ฝึกอบรม)
 • กลยุทธ์การวางแผนการขายและ บริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกำไร
 • ก้าวสู่ความสำเร็จในงานขาย PC
 • การขายและบริการหน้าร้าน
 • กลยุทธ์การขายสู่ความสำเร็จ
 • กลยุทธ์และเทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • เทคนิคการนำเสนอขายและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
 • Seller On Phone
 • นักขาย 360 องศา
 • เทคนิคการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ
 • การขาย และการบริการอย่างที่ปรึกษา
 • การขายและการเจรจาต่อรองอย่างพลิกสถานการณ์
 • เจรจาต่อรองและการจัดการข้อโต้แย้งอย่างมืออาชีพ
 • การเจรจาต่อรอง-การขาย (ขั้นสูง)
 • ผู้เขียนหนังสือร่วม “รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ” และ “การบริหารงานขาย” สำนักพิมพ์ซีเอ็ด