หลักสูตรปี 2017

 

ลำดับ หลักสูตรอบรมประจำปี 2017
1 Creative Thinking and Creative through Innovation Idea    –  March 2017
 2

360 Degree Digital Marketing  – March 2017

3 Professional English Communication with “The Cross Technique”
4 หลักสูตรบริหาร Contact Center แบบมืออาชีพ – May 2017
-พัฒนาการของ Contact center และแนวโน้มในอนาคต
-ฝึก agent สำหรับการเริ่มชีวิตใน contact center
-ตัวชี้วัดและการวัดผลเพื่อบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลขั้นพื้นฐาน
-แนวทางประเมินคุณภาพและฝึก call calibration
-การบริหารจัดการการติดต่อผ่าน social media
-วัดประสิทธิภาพ agent จาก schedule adherence และการขาดลามาสาย
เหมาะสำหรับ:
ผู้บริหาร Contact Center, Supervisor, Team Leader, Quality Controller, Trainer
5 การวัดผลและควบคุมคุณภาพในงาน Contact Center – (To be confirmed)
-การออกแบบโปรแกรมการประเมินคุณภาพการให้บริการ
-แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินคุณภาพบริการ
-การบริหารจัดการแบบ Realtime
-การประเมินคุณภาพการให้บริการและการสอนงาน
-เทคนิคการทำ Call Calibration
-การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพ
-สำหรับการพัฒนา agent
-สำหรับการพัฒนาการบริหาร contact center และปรับปรุง process ทีออกแบบไว้
-เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
เหมาะสำหรับ:
ผู้บริหาร Contact Center, Supervisor, Team Leader, Quality Controller, Trainer
6 โปรแกรมการพัฒนาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (To be confirmed)
Contact Center คืออะไร
ลูกค้าสำคัญอย่างไร
รับมือกับลูกค้ายากๆ อย่างไรให้ง่าย
ดูแลลูกค้าอย่างไรให้มีการบริการที่ดีและได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ (การบริหารลูกค้าแบบหลายช่องทาง)
การพัฒนาทักษะการเขียน
การตั้งคำถามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
เหมาะสำหรับ:
Agent, Team Leader, Trainer